Skip to main content
Nieuws

Stuurgroep last tussenfase in om tot herzien VKA te komen

Geschreven door 4 november 2022No Comments

De Stuurgroep N284, waarin de samenwerkende partijen gemeente Bladel, gemeente Reusel – de Mierden en provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd zijn, heeft besloten het voorkeursalternatief (VKA) te herzien.

Het VKA voor de aanpak van de N284 tussen Reusel en de A67 is in 2020 vastgesteld. Voor deze aanpak stelden de provincie en de twee gemeenten €40 miljoen beschikbaar. Een belangrijke kanttekening bij het VKA uit 2020 was dat het nog verder ontworpen en doorgerekend moest worden. Bovendien waren er een aantal maatregelen geformuleerd waarover bij de gemeenteraden en om- en aanwonenden nog zorgen bestonden.

Uit de verdere uitwerking blijkt nu dat de voorgenomen plannen uit 2020 niet haalbaar zijn binnen het vastgestelde budget. Dit wordt nog eens extra versterkt door de hoge prijsstijgingen als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. De stuurgroep heeft daarom besloten om via twee sporen tot een herzien VKA te komen. Enerzijds met de intentie het budget te verhogen, anderzijds zet zij in op een aangepast maatregelenpakket, zonder daarbij te tornen aan de projectdoelstellingen.

In 2020 werd afgesproken dat de weg zou worden aangepakt voor maximaal € 40 miljoen, maar de stuurgroep erkent dat dit uitzonderlijke tijden zijn. Daarom heeft zij, onder voorbehoud van besluitvorming in de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten, de intentie uitgesproken extra budget toe te kennen ter compensatie voor de onvoorziene prijsstijgingen. Provincie en gemeenten dragen hieraan naar rato bij.

De waarschijnlijke verruiming van het budget neemt niet weg dat wijzigingen in het eerder vastgestelde VKA onvermijdelijk zijn. Het project moet maakbaar en betaalbaar blijven, en de projectdoelstellingen moeten in stand blijven. Dit vraagt om scherpe keuzes en een verder uitgedacht maatregelenpakket. De stuurgroep heeft dan ook opdracht gegeven om via een ‘tussenfase’ te komen tot een herzien VKA. Het herziene VKA moet recht doen aan de projectdoelstellingen, oplossend vermogen genereren en tegelijk ook passen binnen het beschikbare budget. Ook de ingebrachte zorgpunten bij het oorspronkelijke VKA worden tegen het licht gehouden. Op deze manier proberen de partners gezamenlijk een kwalitatief sterk en realiseerbaar plan te maken. Zodra de Stuurgroep een besluit heeft genomen informeren wij de omgeving en worden de eerder aangekondigde ontwerpateliers ingepland.