Skip to main content
Nieuws

Stuurgroep wil budget N284 ruim 9 miljoen euro verhogen en scherpt oorspronkelijk plan aan

Geschreven door 23 december 2022No Comments

’s-Hertogenbosch, 23 december 2022 – De bestuurders van de provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden (stuurgroep N284) willen het budget voor het project rond de provinciale weg N284 met 9,25 miljoen euro verhogen. Dat is noodzakelijk om een deel van de prijsstijgingen op te vangen die het gevolg zijn van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Daarnaast scherpt de stuurgroep het plan voor de N284 op basis van het beschikbare budget en nieuwe inzichten aan. Ondanks de verhoging van het budget zijn keuzes onvermijdelijk en uit verkeerskundig onderzoek blijkt tevens dat enkele maatregelen niet het beoogde effect zouden hebben of beter zouden kunnen.

Het vorige plan voor de N284 is in het voorjaar van 2020 vastgesteld met een taakstellend budget van 40 miljoen euro. Dit was een globaal voorkeursalternatief (VKA) ter verbetering van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van de provinciale weg tussen Reusel en Hapert. In de afgelopen periode is dat plan nader geanalyseerd door een ingenieursbureau. Daaruit komt naar voren dat het VKA uit 2020 zowel financieel als inhoudelijk niet de basis kan zijn voor de aanpak van de weg. Dat komt aan de ene kant door de fors gestegen prijzen, aan de andere kant levert een aantal voorgestelde maatregelen verkeerskundig niet het gewenste resultaat op.

Alternatieve maatregelen
Een daarvan is het kruispunt Castersedijk in Hapert, het grootste knelpunt qua doorstroming en veiligheid. Daar is, mede op verzoek van de Bladelse gemeenteraad, opnieuw naar gekeken. Dat heeft geleid tot een alternatief idee waarbij het kruispunt twee tegen elkaar aangelegen T-splitsingen krijgt. Deze variant moet wel nog nader worden bestudeerd. Twee andere maatregelen die tegen het licht zijn gehouden, zijn het vervangen van de rotonde bij Reusel door intelligente verkeerslichten (iVRI’s) en de fietstunnel bij de Lange Trekken in Bladel. Om tegemoet te komen aan de wensen van aanwonenden wordt de parallelweg bij De Hoeven losgelaten. Daardoor kan de rotonde behouden blijven. Wel komt er een bypass richting de N269 voor de doorstroming en een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde om de fietser een veiligere oversteek te bieden.

Andere wijzigingen zijn het verleggen van de doorgaande fietsroute van de noordzijde naar de zuidzijde. Het is de bedoeling dat hierbij zo veel als mogelijk het ambitieniveau van de snelfietsroute F67 direct wordt meegenomen in het project. Daarnaast wordt de 6 meter obstakelvrije berm losgelaten waardoor de huidige ligging van de weg behouden blijft. Dit is duurzamer en bespaart veel ruimte. Ook heeft de stuurgroep opdracht gegeven om een faunapassage bij de Groote Beerze uit te werken. Dit laatste in samenwerking met het waterschap en de provincie. Een definitief besluit hierover is nog niet genomen. De nieuwe aansluiting die de beide bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven moet ontsluiten, komt ook in het nieuwe plan terug.

Fietstunnels in Bladel
Het VKA uit 2020 bevatte ook twee fietstunnels, bij de Europalaan en bij kruispunt Lange Trekken. Laatstgenoemde tunnel blijkt verkeerskundig niet noodzakelijk. Zeker nu een aanpassing is voorzien van het kruispunt Castersedijk. Wel wordt een veiligere inrichting van het kruispunt gerealiseerd, zodat ook de fietser hier een veilige oversteek krijgt. Aangezien de gemeenteraad van Bladel heeft aangegeven deze fietstunnel zeer wenselijk te vinden, heeft wethouder Van de Ven (gemeente Bladel) toegezegd op zoek te gaan naar andere financiering.

Op basis van de projectdoelstellingen en het budget, leek ook de fietstunnel Europalaan niet haalbaar te zijn. Door de gemeenteraad van Bladel is hier specifieke aandacht voor gevraagd. Om deze fietstunnel toch mogelijk te maken is afgesproken om de helft van de tunnel (€ 4,5 miljoen) te financieren vanuit projectbudget. Voor de andere helft wordt de gemeenteraad van Bladel gevraagd garant te staan. Wethouder Van de Ven zal ook hierbij kijken naar ander co-financieringsmogelijkheden.

Gematigde tevredenheid
“Uit het aanvullend onderzoek en het gesprek met partners en de omgeving komt naar voren dat het eerdere plan op sommige punten aangepast moest worden. Met deze aanpassingen en het verhogen van het budget, kunnen we de doelstellingen voor het project overeind houden en de voortgang erin houden”, zegt gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen “Dat is positief, want uiteindelijk is de regio daar bij gebaat.” Voorzitter van de stuurgroep, wethouder Cees van de Ven, beaamt dat: “Natuurlijk balen we ervan dat we noodgedwongen sommige maatregelen hebben moeten loslaten. Daar staat tegenover dat we enkele wensen van gemeenteraden en omwonenden een plek hebben kunnen geven in het herziene VKA.” Ook wethouder Frank Rombouts (gemeente Reusel – De Mierden) is tevreden: “Al met al is de stuurgroep ervan overtuigd dat hier een pakket ligt voor een beter bereikbare regio en verkeersveiligere N284. We leggen het voorstel met een positief advies voor aan de gemeenteraden.”

Als de gemeenteraden akkoord gaan met de aanvullende financiering worden de plannen verder uitgewerkt. Daar zal de omgeving bij betrokken worden. De wegwerkzaamheden staan gepland voor 2027-2030.

Zie ook:
Herzien VKA N284 – kaart bekijken

Herzien VKA N284 – onderbouwing