Veelgestelde vragen

Wat houdt het project in?

De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg diverse knelpunten. Door deze knelpunten ontstaan regionale problemen zoals files op spitstijden, sluipverkeer door dorpen en gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers om over te steken. De provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel De Mierden onderzoeken hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost en wil uiteindelijk komen tot een voorkeursalternatief voor een vernieuwde toekomstbestendige N284. Voor dit onderzoek hebben provincie en gemeenten advies- en ingenieursbureau Antea Group geselecteerd.

Wat is het uitgangspunt?

80 km weg (andere snelheden worden niet onderzocht), passend bij dit type weg.

Waarvoor staat de gemeenteraad aan de lat? Wat is haar rol in dit project?

Aan de hand van onderzoek en input vanuit omwonenden en andere betrokkenen wordt een voorkeursalternatief opgesteld waarover de bestuurders van de provincie en gemeenten Bladel en Reusel De Mierden (Stuurgroep N284) eind 2019 een knoop over doorhakken. Stuurgroepleden Bart Swaans (namens gedeputeerde Mobiliteit provincie Noord-Brabant), wethouder Wim van der Linden van de gemeente Bladel en wethouder Frank Rombouts van de gemeente Reusel De Mierden geven aan dat raden van beide gemeenten ook worden meegenomen in het project. De raden krijgen op 28 augustus informatie over het proces tijdens een beeldvormende bijeenkomst. Daarbij worden ook de mogelijke scenario’s en bouwstenen besproken. In november is er een bijeenkomst waarbij de raadsleden het uitgewerkte voorkeursalternatief voorgelegd krijgen. In maart 2020 nemen ze in een reguliere besluitvormingscyclus een besluit over het voorkeursalternatief.

Wat zijn no regret maatregelen?

Dit zijn maatregelen die we in ieder geval gaan uitvoeren, even los van de keuzes voor de weg.

Wat is doorgaand/intern/extern verkeer?

Doorgaand: Dit is verkeer dat geen herkomst of aankomst heeft in het plangebied.
Intern: is verkeer van bv Hapert naar Bladel dus herkomst en aankomst binnen het plangebied
Extern: is verkeer van bv Hapert naar Eindhoven dus herkomst binnen het plangebied en aankomst buiten het plangebied of vice versa

Wat zijn de algemene problemen binnen het project voor (vracht)verkeer?

 • Er is een hoge intensiteit van verkeer door Hapert
 • Een hoog percentage hiervan is vrachtverkeer
 • De kruispunten in en van Hapert naar Bladel zijn overbelast.

Wat zijn de opvallende conclusies tot nu toe?

De N284 is een weg met de meeste kruispunten van Brabant op deze korte afstand. Juist hier zitten de knelpunten. Doorstroming is ook een duidelijk knelpunt, ook door het vele vrachtverkeer. Dus het nemen van maatregelen voor vrachtverkeer is zeker rendabel.

Er zit een verschil in drukte op wegvak niveau en kruispunt niveau. Wat houden jullie aan?

De intensiteiten op enkele wegvakken nemen toe. Echter, dat leidt niet direct tot doorstromingsproblemen. Dit is wel het geval bij de kruispunten. In de spits (ochtendspits is van 7-9 uur en avondspits van 16-18 uur) is er een probleem bij deze kruisingen. Voor het project is dit maatgevend. De N284 is een weg met de meeste kruispunten van Brabant op zo’n korte afstand. Hier zitten voor ons met name de knelpunten die om een oplossing vragen.

Wat zijn de knelpunten voor verkeersveiligheid?

 • Directe toegang van landbouwverkeer op een weg waar veel verkeer rijdt. Aantallen van landbouwverkeer weten we niet.
 • Tankstations waar verkeer direct op de weg komt, geeft soms ook onveilige situaties
 • Er zijn enkele onveilige oversteek lokaties voor voetgangers en fietsers

Blijven er verkeerslichten op de N284 of komen hiervoor in de plaats rotondes?

Rotondes zijn onderzocht. Er is veel vrachtverkeer op de N284. Rotondes zijn dan minder goed voor de verkeersveiligheid en doorstroming. We werken nu verder aan een ontwerp met ‘slimme’ verkeerslichten.

Waarom zijn de kruispunten zo belangrijk?

40% van de ongevallen hebben op kruispunten plaatsgevonden in de buurt van de kernen! Dus als je de kruispunten aanpakt, werk je zowel aan de doorstroming als ook aan de verkeersveiligheid.

Waarom is er niet gekozen voor een uitbreiding naar 2x2 rijbanen?

De kruispunten vormen het grootste knelpunt voor de doorstroming op de N284. Uit onderzoek bleek dat het verruimen van de kruispunten voldoende was om dit voor de toekomst op te lossen. Een goed en veilig ingepaste weg binnen een groene omgeving is en blijft het uitgangspunt.

Waarom wordt er geen nieuwe weg aangelegd?

Uit onderzoek bleek dat een nieuwe weg een enorme invloed heeft op de natuur en het landschap. Bovendien lost het te weinig knelpunten op omdat de bestaande weg nog steeds een belangrijke verkeersfunctie houdt. Er is een beter alternatief en de Stuurgroep N284 heeft daarom gekozen voor het benutten van het bestaande tracé.

Wordt de N284 verdiept bij de Egyptische Poort?

Nee, uit het onderzoek blijkt dit niet bij te dragen aan de doorstroming en veiligheid van de N284. Ook is er extra aandacht voor een goede fietsverbinding.

Wat zijn de knelpunten voor Openbaar Vervoer?

Grootste probleem is te noemen dat men met het openbaar vervoer er bijna twee keer zo lang over doet om van A naar B te komen in vergelijking met een autoreis. Wellicht maakt men daarom weinig gebruik van het openbaar vervoer. Dit komt met name door bereikbaarheidsproblemen richting Einrhoven. Als we werken aan de doorstroming in de omgeving van Bladel en Hapert, dan komt dit ook ten goede aan het openbaar vervoer (nu staan auto’s en OV samen vast op de N284). Dus als we écht aan de slag willen gaan met openbaar vervoer om zo de reistijd te verkorten, hebben we met name de regio nodig om ons hierbij te helpen.

Wat zijn andere conclusies voor OV?

We willen graag dat meer mensen de bus pakken. En dus moeten we zorgen dat de voorzieningen hiervoor worden verbeterd. Denk daarbij aan verbeterde (en meer) fietsenstallingen, verbeterde reistijdinformatie, zorgen dat reizigers comfortabel kunnen wachten en verbeterde fietsvoorzieningen naar de haltes toe. Dit zijn voor ons maatregelen die we in ieder geval willen gaan uitvoeren.

Wat doen jullie voor fietsers?

We verruimen de kruispunten waardoor de knelpunten worden opgelost en verkeer weer beter kan doorstromen. Daarbij gaan we voor een totaaloplossing met aandacht voor auto, fiets, openbaar vervoer en smart mobility. Er komen nog extra onderzoeken om te zorgen dat de Stuurgroep zorgvuldig een afweging kan maken en de juiste keuze kan maken voor onder andere goede fietsverbindingen en veilige fietsoversteken (fietsstructuur); fietstunnels zijn hiervan een onderdeel. We kijken hiervoor met name in de omgeving Europalaan-Raamsloop en Castersedijk-Lange Trekken.

De inpassing van twee fietstunnels (een binnen elk van de twee zoekgebieden) zorgt voor een mooiere fietsroute en langzaam én gemotoriseerd verkeer kunnen straks sneller van A naar B.

Wat zijn de knelpunten voor langzaam verkeer (ook fiets)?

Binnen de dorpen zijn er veel schoolroutes. Op enkele plekken kan er nu niet veilige worden overgestoken. Daar waar het langer duurt dan 30 seconden om over te steken, is de veiligheid in het gedrang. Dit is op de volgende plaatsen:

 • N284-De Kuil (Hapert)
 • N284-Leemskuilen
 • N284-nabij Hofstede
 • N284-nabij bushalte Nijverheidsstraat
 • N284-De Uitgang

We bekijken hiervoor de mogelijkheden om dit te verbeteren.
Bredere fietspaden en tussenbermen dragen ook bij aan de veiligheid.
Weinig werknemers van bedrijventerreinen (Kempisch Bedrijventerrein en De Sleutel) gaan op de fiets naar hun werk. De werkgeversaanpak De Kempen heeft onlangs een enquête uitgevoerd. Het Brabants Mobiliteitscentrum analyseert deze gegevens die we ook meenemen in het project.

Wat gebeurt er met de bomen langs de N284?

Voor het inrichten van de N284 vanuit de principes van een duurzame en veilige weg is meer ruimte nodig dan dat er nu met de huidige N284 is. Dit zal veel gevolgen hebben op de bomen die langs de N284 staan. Waar het kan, zullen we de bomen behouden, zeker aan de zijde waar huizen staan.

Waarom doen jullie niks aan het langzame landbouwverkeer?

Of het landbouwverkeer op of van de weg af zal worden gehaald is een van de onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvraag zal in de voorbereiding op de uiteindelijke keuze voor het voorkeursalternatief worden uitgezocht.

Wat doen jullie aan (vracht)verkeer dat sluiproutes zoekt?

Met een goede doorstroming van het verkeer op de N284 trekken we het verkeer meer naar de N284 toe. Hierdoor hoeft men minder snel op zoek te gaan naar sluiproutes.

Wat doen jullie aan geluidsbelasting?

We herkennen de klachten over geluid. We gaan hoe dan ook zorgen dat we  geluidsmaatregelen nemen conform de wettelijke normen. Welke dit precies zijn, werken we uit de volgende fase van het project. Allereerst moet de Stuurgroep een beslissing nemen welk totaalpakket zij kiest voor de vernieuwde N284 (voorkeursalternatief) .

Nemen jullie alleen het aspect geluidshinder mee in de scope? Wat dan bij trillingen, stank etc?

De N284 is aan vervanging toe. Welke keuze de Stuurgroep ook maakt, de huidige weg zal eruit moeten worden gehaald en nieuw asfalt komt hiervoor in de plaats. Dit zal overlast van trillingen veroorzaken. Maar als de vernieuwde N284 er ligt en de auto’s beter kunnen doorrijden, zal ook de verkeers(en geluids-)hinder afnemen.

Wordt het straks niet veel drukker? Dat geeft ook weer meer geluidsoverlast!

Er wordt geen grote toename van het verkeer verwacht. Daarnaast zorgen we dat het geluid na uitvoering onder de wettelijke normen blijft. We nemen hiervoor ook maatregelen, denk hierbij aan stil asfalt en geluidsschermen.

Welke scenario’s zijn er tot nu toe?

Uit onderzoek zijn er vier mogelijkheden:

 1. Groot onderhoud met verbeteringen
 2. Uitbreidingen en slimme oplossingen
 3. Capaciteitsuitbreiding
 4. Nieuwe infrastructuur  (indien blijkt dat dit sceanrio gekozen gat worden, als de Stuurgroep hiervoor kiest, maken we een pas op de plaats, omdat hiervoor andere procedures gelden (aanvullend onderzoek etc.)

Wat is het verschil tussen een bouwsteen en meekoppelkans?

Een bouwsteen kan een maatregel zijn die we binnen het project kunnen uitvoeren. Het behoort dus ook financieel in het project.

Een meekoppelkans is een kans die zich aandient maar niet in het project zit (bv de ecologische verbinding  bij de Groote Beerze of Raamsloop). Het is kansrijk om deze mee te financieren.

Is er een keuze gemaakt voor de N284 en wat houdt dit in?

De Stuurgroep heeft besloten dat het huidige tracé van de N284 wordt gehandhaafd voor de vernieuwde weg. De N284 wordt een duurzame, veilige weg ingepast in de omgeving waarbij de kruispunten verbeterd worden met ´slimme´ verkeerslichten. We verruimen de kruispunten waardoor de knelpunten worden opgelost en verkeer weer beter kan doorstromen. Daarbij gaan we voor een totaaloplossing met aandacht voor auto, fiets, openbaar vervoer en smart mobility. Daarbij kijken we ook naar de indeling van de weg in de breedte en de inpassing van de weg (incl. geluid en omgeving). Er komen nog onderzoeken om te zorgen dat de Stuurgroep zorgvuldig een afweging kan maken en de juiste keuze kan maken voor:

 

 • Goede fietsverbindingen en veilige fietsoversteken (fietsstructuur); fietstunnels zijn hiervan een onderdeel. We kijken hiervoor met name in de omgeving Europalaan-Raamsloop en Castersedijk-Lange Trekken
 • Landbouw- en langzaam verkeer; zoeken naar een passende oplossing: op of van de N284 af?
 • Haltelocaties van openbaar vervoer.

 

We halen hiervoor informatie op bij u en de omgeving. Planning is dat de gemeenteraden van Bladel en Reusel-De Mierden en Gedeputeerde Staten halverwege volgend jaar een definitieve beslissing voor de N284 kunnen nemen. Deze koppelen we ook weer terug en geven tijdig aan wanneer dit is.

Het project komt dan in een nieuwe fase waarbij extra aandacht is voor geluidsmaatregelen en landschappelijke inpassing van de weg.

Is er al een definitieve keuze gemaakt?

Nee, de oplossingsrichting is in de basis gekozen. Vanuit deze basis moet er verder worden uitgezocht hoe de weg het beste ingepast kan worden. De definitieve keuze zal naar verwachting in juli door de gemeenteraden en provincie worden gemaakt.

Wanneer gaan jullie starten met de werkzaamheden?

We wachten eerst de onderzoeken af. Pas na de beslissing van de Stuurgroep kunnen we bekijken wat voor gevolgen dit heeft voor de planning en wanneer we kunnen starten met de werkzaamheden.

Zijn jullie daarna klaar met de weg of komen jullie later nog eens terug?

Na de aanleg van de weg zijn we in ieder geval voor minimaal 10 jaar klaar en is er voor de N284 geen onderhoud nodig.

Bouwen is toch niet duurzaam?

De N284 is toe aan vervanging. Met de oplossingsrichting die er nu ligt wordt daarbij de kans aangegrepen om de N284 voor langere tijd toekomstbestendig te maken. Daarnaast kijken wij in dit project verder dan enkel de auto, met aandacht voor smart mobility, fiets en openbaar vervoer. Ook nemen we duurzaamheid van het begin af aan mee, dat vertaalt zich bijvoorbeeld in een energieneutrale weg en hergebruik van materialen.

Hoe zit het met de PAS? Mogen jullie straks wel bouwen?

We wachten hiervoor de landelijke discussie af.