Skip to main content

Gemeente Bladel vraagt wel om extra onderzoek fietsstructuur

Op dinsdag 7 juli jl. hebben Gedeputeerde Staten en de gemeenteraad van Reusel-De Mierden het voorkeursalternatief N284 ongewijzigd vastgesteld. Op donderdag 9 juli boog de gemeenteraad van Bladel zich over hetzelfde voorkeursalternatief. De raad stemde die avond voor een wijzigingsvoorstel.

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden. Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels, fietsroutes worden aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility.

Gedeputeerde Staten akkoord
Gedeputeerde Staten hebben in juli ingestemd met het integraal en gebiedsversterkend maatregelenpakket dat het voorkeursalternatief voor een verbeterde N284 is. Het voorkeursalternatief is afgestemd met gemeenten en regio en biedt ruimte voor enkele lokale uitwerkingen. Daarnaast draagt het bij aan de klimaatdoelstellingen en is het een voorbeeldtraject van samenwerkende overheden in lijn met de omgevingsvisie van de provincie.

Motie verworpen in Reusel-De Mierden
Tijdens de raadsvergadering in Reusel-De Mierden werd er een motie ingediend voor onderzoek naar een extra fietstunnel bij het kruispunt de Hoeven/ Hamelendijk. Deze motie haalde het niet. Wel zei wethouder Frank Rombouts toe een onderzoek uit te laten voeren naar varianten voor ontsluiting en nadere detaillering bij dat kruispunt.

Voorstelwijziging in Bladel
De gemeenteraad van Bladel was akkoord met het gekozen voorkeursalternatief op het deel fietsstructuur Heeleind na. In het voorgelegde totaalplan wordt groot onderhoud gecombineerd met het aanpakken van kruispunten en komen er flinke investeringen in de fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer. De aanpak van de N284 is ook goed voor de bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven en biedt mogelijkheden voor de Egyptische Poort en de ontwikkeling van beekdal de Groote Beerze.

Extra onderzoek
De raad wilde in het totaalplan een wijziging laten opnemen in het gedeelte dat gaat over de fietsstructuur door het dorp Bladel. Zij verzoekt extra onderzoek te doen naar de fietsroutevarianten (via Heeleind, noord- en/of zuidzijde N284) tussen de kruising N284/Europalaan en de kruising N284/Lange Trekken. De raadsleden willen eerst de uitkomsten van dit onderzoek afwachten, voordat zij in 2021 een besluit nemen over de fietsstructuur in dit gedeelte van het tracé. Het is aan de Stuurgroep N284 om het kader te bepalen, zodat het in lijn is met eerdere afwegingen die gemaakt zijn.

Files straks verleden tijd
Het aanpakken van de N284 is hard nodig. Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren, dorpen hebben last van sluipverkeer en er is sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers om over te steken. Dat moet in 2026 verleden tijd zijn. Voor het verbeteren van de N284 tussen Reusel en de A67 wordt in totaal 40 miljoen euro gereserveerd. In de verdere planuitwerking wordt ook gekeken naar mogelijke faunavoorzieningen en maatregelen om geluid en trillingen tegen te gaan.