Veelgestelde vragen

Waarom gaat de N284 op de schop?

De provinciale weg N284 tussen Reusel en de A67 is toe aan regulier groot onderhoud. Ruwweg eens in de 10 jaar moet het asfalt worden vervangen. Omdat aan de weg gewerkt gaat worden, is besloten om te kijken welke verbeteringen er tegelijkertijd kunnen worden gedaan om de doorstroming, bereibaarheid, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren van deze belangrijke weg dwars door De Kempen. Het aanpakken van de weg is hard nodig vanwege onder meer files, sluipverkeer en onveilige situaties voor overstekende fietsers en voetgangers. In april 2018 hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden een gezamenlijk plan van aanpak getekend. Daarna is er een uitvoerige analyse gemaakt van de knelpunten die heeft geleid tot de keuze om de oplossingen te zoeken op het huidige tracé, uitgewerkt in dit voorkeursalternatief.

Wat gaat er gebeuren?

Tussen Reusel en de aansluiting Hapertseweg wordt de weg geheel vernieuwd in het kader van groot onderhoud. Daarnaast worden kruispunten aangepakt, twee extra fietstunnels en fietsroutes aangelegd, een aantal ov-haltes aangelegd of verplaatst en komen er maatregelen op het gebied van smart mobility. Voor een compleet overzicht van alle maatregelen wordt verwezen naar bijlage 1 van het persbericht.

Maken deze maatregelen een eind aan het sluipverkeer door vrachtwagens?

Deze weg door De Kempen kent het meeste aantal kruispunten op een kort stuk asfalt. Dat is één van de belangrijkste knelpunten voor de doorstorming. Door de kruispunten te verbeteren/vergroten en slimme verkeersinstallaties te plaatsen, rijdt het verkeer straks ook beter door. Dat moet ervoor zorgen dat (vracht)verkeer niet meer de noodzaak voelt om een sluiproute te nemen.

En landbouwverkeer, blijft dat op de weg?

We hebben nu gekozen om geen algeheel verbod voor landbouwverkeer op de N284 te leggen. We zien de problemen en gaan deze met maatregelen op of nabij de N284 te lijf. Voorbeelden zijn: aanpassen van ontsluitingen van aanliggende landouwpercelen, verdubbeling van rijstroken op kruisingen waardoor er ter plaatste beter ingehaald kan worden, wellicht een gedeeltelijk inhaalverbod. Dit werken we concreet uit in de volgende fase en uiteraard bespreken we de maatregelen samen met de landbouwsector.

Waarom ligt er geen fietstunnel bij de Castersedijk in Hapert? Daar zit het grootste knelpunt?

Hier is goed naar gekeken. Het blijkt dat een fietstunnel nabij dit kruispunt ruimtelijk niet in te passen is. We zouden dan vele privéterreinen nodig hebben en ook dan kan het nauwelijks i.v.m. de hellingen die nodig zijn. We hebben daarom een fietstunnel bij de Lange Trekken zodat die ook de problemen bij de Castersedijk oplost. Dat komt omdat grote groepen fietsers/scholieren vanuit Hapert niet meer op de kruising Castersedijk hoeven over te steken, maar aan de zuidzijde door kunnen fietsen naar Bladel/Pius X –college.

Moet het tankstation bij de Castersedijk niet weg?

Nee, het ontwerp van de nieuwe weg is zo opgezet dat het tankstation vanuit het project kan blijven.

Is het ontwerp dat er nu ligt, al definitief?

Nee, er ligt nu een schetsontwerp, zeg maar een ontwerp op hoofdlijnen. Dit ontwerp moet nog verder uitgewerkt en gedetailleerd worden, waardoor er best op sommige plaatsen aanpassingen op het ontwerp kunnen komen. De verdere uitwerking pakken we in de volgende fase op.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd en door wie?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer in opdracht van de wegbeheerder, dat is de provincie Noord-Brabant. Het opstellen van de aanbesteding waar geïnteresseerde partijen op kunnen intekenen is een van de volgende stappen. In 2022 start het participatietraject voor omwonenden en andere belanghebbenden. Begin 2023 moet het voorontwerp klaar zijn. Daarna beginnen de ruimtelijke procedures. Het is de bedoeling om in 2025 de aanbesteding te starten.

Worden er bomen gekapt voor de werkzaamheden?

Om de weg volgende de richtlijn “Duurzaam Veilig” aan te pakken, zal op sommige stukken ruimte moeten worden gemaakt. Daar waar het kan zullen bomen worden gespaard/verplaatst, het kappen van bomen is echt de laatste optie. Gekapte bomen zullen worden gecompenseerd zoals ook wettelijk verplicht is. Ook kijken we of we vooruitlopend op de uitvoering vitale bomen alvast kunnen verplaatsen.

Waarom is voor dit voorkeursalternatief gekozen en bijvoorbeeld niet voor een van de andere scenario’s zoals het verbreden van de weg of de aanleg van een nieuw tracé?

Verkeersdata wijzen uit dat een verbreding van de weg onnodig en niet doelmatig is. Het verruimen van de kruispunten volstaat om het verkeer straks op een goede manier af te wikkelen. Zo is uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau Antea Group gebleken dat de nu voorgestelde maatregelen de doorstroming garanderen tot 2040. De aanleg van een nieuw tracé heeft te veel nadelige gevolgen voor de natuur en het landschap ten zuiden van Hapert en vergt bovendien een grote investering. Het gekozen voorkeursalternatief lost de knelpunten op en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit.

Wordt het straks drukker op de N284?

Nee, het aanpakken van deze gebiedsontsluitingsweg heeft naar verwachting geen aanzuigende werking op het verkeer. Wel worden door alle maatregelen de doorstroming, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid verbeterd.

Waar is informatie te vinden voor de omgeving voorafgaand en tijdens de werkzaamheden?

Op deze website kunt u het ontwerp zien en hebben we een totaal-overzicht geplaatst. Als de coronamaatregelen opgeheven zijn, komt er een nieuwe raadsledenbijeenkomst en een informatiebijeenkomst. De datum daarvan wordt later bekendgemaakt.

Is deze keuze nu definitief?

De gemeenteraden van Bladel en Reusel-De Mierden en Gedeputeerde Staten hebben in de zomer van 2020 het voorkeursalternatief vastgesteld. De nadere uitwerking gaat nu plaatsvinden.

Wat houdt het project in?

De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg diverse knelpunten. Door deze knelpunten ontstaan regionale problemen zoals files op spitstijden, sluipverkeer door dorpen en gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers om over te steken. De provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel De Mierden hebben onderzocht hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost en hebben een voorkeursalternatief voor een vernieuwde toekomstbestendige N284 gekozen. Voor het onderzoek is destijds het advies- en ingenieursbureau Antea Group geselecteerd.

Wat is het uitgangspunt geweest van het project?

80 km weg (andere snelheden worden niet onderzocht), passend bij dit type weg.

Waarvoor staan de gemeenteraden aan de lat?

Aan de hand van onderzoek en input vanuit omwonenden en andere betrokkenen is een voorkeursalternatief opgesteld waarover de bestuurders van de provincie en gemeenten Bladel en Reusel De Mierden (Stuurgroep N284)  een knoop over hebben doorgehakt. Stuurgroepleden Bart Swaans (namens gedeputeerde Mobiliteit provincie Noord-Brabant), wethouder Wim van der Linden van de gemeente Bladel en wethouder Frank Rombouts van de gemeente Reusel-De Mierden nemen de raden van beide gemeenten ook mee in het project. De raden ontvingen op 28 augustus 2019 informatie over het proces tijdens een beeldvormende bijeenkomst. Daarbij zijn ook de mogelijke scenario’s en bouwstenen besproken. Zij werden verder schriftelijk op de hoogte gehouden over de stappen voor het uitwerken van het voorkeursalternatief. De geplande bijeenkomst eind maart 2020 ging helaas niet door vanwege het Coronavirus. De raadsleden worden in de tussentijd ook schriftelijk op de hoogte gehouden. In juli 2020 nemen ze in een reguliere besluitvormingscyclus een besluit over het voorkeursalternatief.

Wat zijn no regret maatregelen?

Dit zijn maatregelen die we in ieder geval gaan uitvoeren, even los van de keuzes voor de weg.

Wat is doorgaand/intern/extern verkeer?

Doorgaand: Dit is verkeer dat geen herkomst of aankomst heeft in het plangebied.
Intern: is verkeer van bv Hapert naar Bladel dus herkomst en aankomst binnen het plangebied
Extern: is verkeer van bv Hapert naar Eindhoven dus herkomst binnen het plangebied en aankomst buiten het plangebied of vice versa

Welke problemen zijn er nu met vrachtverkeer?

  • Er is een hoge intensiteit van verkeer door Hapert
  • Een hoog percentage hiervan is vrachtverkeer
  • De kruispunten in en van Hapert naar Bladel zijn overbelast.

Blijven er verkeerslichten op de N284 of komen er rotondes?

Rotondes zijn onderzocht. Er is veel vrachtverkeer op de N284. Rotondes zijn dan minder goed voor de verkeersveiligheid en doorstroming. In het voorkeursalternatief zijn kruispunten met ‘slimme’ afgestelde verkeerslichten opgenomen.

Waarom zijn kruispunten zo belangrijk binnen het project?

40% van de ongevallen hebben op kruispunten plaatsgevonden in de buurt van de kernen! Dus als je de kruispunten aanpakt, werk je zowel aan de doorstroming als ook aan de verkeersveiligheid.

Waarom wordt de weg niet 2 x 2 rijbanen?

De kruispunten vormen het grootste knelpunt voor de doorstroming op de N284. Uit onderzoek bleek dat het verruimen van de kruispunten voldoende was om dit voor de toekomst op te lossen. Een goed en veilig ingepaste weg binnen een groene omgeving is verwerkt in het voorkeursalternatief.

Waarom wordt er geen nieuwe weg aangelegd?

Uit onderzoek bleek dat een nieuwe weg een enorme invloed heeft op de natuur en het landschap. Bovendien lost het te weinig knelpunten op omdat de bestaande weg nog steeds een belangrijke verkeersfunctie houdt. Er is een beter alternatief en de Stuurgroep N284 heeft daarom gekozen voor het benutten van het bestaande tracé en dat te laten uitwerken tot een voorkeursalternatief.

Wordt de N284 verdiept bij de Egyptische Poort?

Nee, uit het onderzoek blijkt dit niet bij te dragen aan de doorstroming en veiligheid van de N284. Ook is er extra aandacht voor een goede fietsverbinding.

Wat zijn de knelpunten voor openbaar vervoer?

Grootste probleem is te noemen dat men met het openbaar vervoer er bijna twee keer zo lang over doet om van A naar B te komen in vergelijking met een autoreis. Wellicht maakt men daarom weinig gebruik van het openbaar vervoer. Dit komt met name door bereikbaarheidsproblemen richting Einrhoven. Als we werken aan de doorstroming in de omgeving van Bladel en Hapert, dan komt dit ook ten goede aan het openbaar vervoer (nu staan auto’s en OV samen vast op de N284). Dus als we écht aan de slag willen gaan met openbaar vervoer om zo de reistijd te verkorten, hebben we met name de regio nodig om ons hierbij te helpen.

Wat doen jullie aan geluidsbelasting?

We herkennen de klachten over geluid. We gaan hoe dan ook zorgen dat we  geluidsmaatregelen nemen conform de wettelijke normen. Welke dit precies zijn, werken we uit de volgende fase van het project.

Zijn jullie straks klaar met de weg of komen jullie later nog eens terug?

Na de aanleg van de weg zijn we in ieder geval voor minimaal 10 jaar klaar en is er voor de N284 geen onderhoud nodig.